9.4.14

Takeshi Terauchi & Blue Jeans - Let's Go Eleki Bushi

02 sanosa
03 soran bushi
04 kuroda bushi
05 soma bonodoriuta
06 saitaro bushi
07 okosa bushi
08 yosakoi bushi
09 aizu bandaisan
10 kiso bushi
11 yagi bushi
12 edo komoriuta

Capri